MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Platby v MŠ

Všechny platby spojené s pobytem dětí v MŠ se provádí trvalým příkazem k úhradě z bankovního účtu.

 

ŠKOLNÉ pro děti přijaté na pravidelnou celodenní docházku činí 480,- Kč / měsíc

Platby jsou splatné do 15. dne v měsíci na číslo účtu: 209986384/0300            

konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: osobní číslo dítěte

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou děti, které plní povinné předškolní vzdělávání od úplaty osvobozeny.

 

STRAVNÉ pro děti přijaté na pravidelnou celodenní docházku činí 770,- Kč / měsíc

!!! Děti s odkladem školní docházky mají podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování zálohu na stravné ve výši 870,- Kč měsíc.

Platby jsou splatné do 15. dne v měsíci na číslo účtu: 135818133/0300             

konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: osobní číslo dítěte

Platba je zálohová, bude vyúčtována 1x do roka 31.8. Přeplatky stravného budou vráceny rodičům na bankovní účet.

 

Platby za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).