MŠ Sluníčko Brno-Bystrc

Den ve školce

Děti se scházejí v MŠ dle potřeb rodičů, zpravidla od 6.30 do 8.30 hod. Při začátku docházky dítěte je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Od příchodu dětí do pobytu venku probíhají volné hry, které se prolínají s činnostmi řízenými učitelkami. Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce, vychází z potřeb a zájmu dětí. Denně jsou též zařazovány do programu pohybové aktivity a spontánní pohyb venku či uvnitř při hrách.

Pobyt venku je stanoven v režimu dne v době od 9.45 do 11.45. Délku pobytu přizpůsobujeme povětrnostním podmínkám a vhodnému oblečení dětí. Pobyt venku je využíván hlavně pro rozvoj spontánních her a rozvoj a upevňování pohybových dovedností dětí. Nedílnou součástí je též poznávání prostředí.

Odpočinek je zařazen od 12.30 do 14.15. První polovina klidové části je vyhrazena pro poslech pohádek nebo relaxační hudby.

Při stravování si děti samy prostírají a samy se obsluhují. Dítě má právo žádat o množství potravin. Starší děti používají příbory, v případě mladších dětí manipulaci s jídlem kontroluje učitelka. V průběhu celého dne je zajišťován pitný režim v podobě ovocných čajů a vitamínových nápojů. V letních měsících i při pobytu venku na školní zahradě.

Otužování dětí je vzhledem k individuálním potřebám dětí zajišťováno pravidelným větráním tříd, dostatkem pobytu na čerstvém vzduchu, vhodností oblečení a nepřetápěním v prostorách MŠ.