Jump to Navigation

Školní řád

 

 


Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace


 


 


Školní řád mateřské školy


 


 


1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu


 


1.1 Vydání školního řádu


Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy projednání v pedagogické radě tento školní řád.


 


1.2 Obsah školního řádu


Obsah školního řádu upravuje:


-  podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole


 - podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, dětí, rodičů, ostatních zaměstnanců MŠ


- provoz a vnitřní režim školy


- podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


- podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany dětí


 


 1.3 Závaznost školního řádu


Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.


 


2. Cíle předškolního vzdělávání


 


Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.


 


Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy).


 


Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.


 


3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole


3.1 Práva dítěte:


Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).


 


Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).


 


Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).


 


Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).


 


Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).


(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)


 


Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.


 


Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.


 


Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.


 


Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.


 


Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).


 


 


3.2 Povinnosti dítěte:


Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.


 


Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.


 


Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.


 


Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.


 


Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.


 


Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.


 


Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.


 


Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.


 


 


3.3 Zákonní zástupci mají právo:


Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.


 


Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.


 


Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.


 


Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.


 


Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.


 


Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.


 


Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.


 


Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.


 


Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.


 


 


3.4 Povinnosti zákonných zástupců:


 


Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


 


Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.


 


Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy.


 


Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.


 


Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.


 


Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.


 


Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce  (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).


 


Zákonný zástupce dítěte má povinnost osobně předávat dítě pedagogickému pracovníkovi, nenechávat děti v šatnách samotné, vždy dohlédnout na to, že dítě do třídy vstoupilo a navázalo s učitelkou kontakt.


 


Zákonný zástupce má povinnost včas vyzvedávat dítě. Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu je považováno za porušování školního řádu.


V případě, že dítě nebude vyzvednuto včas bude škola telefonicky kontaktovat zákonného zástupce. Pokud nebude v daném okamžiku dostupný, kontaktuje osobu pověřenou k vyzvedávání dítěte. Při neúspěchu škola kontaktuje orgán sociálně- právní ochrany dítěte (OSPOD).


 


Zákonný zástupce má povinnost omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ.


 


 


 


4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole


 


Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.


 


Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.


 


Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.


 


Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.


 


Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


 


Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.


 


 


5. Provoz a vnitřní režim školy


 


5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ


 


Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin.


Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Provoz školy je ukončen v 16.30 hodin. Prosíme rodiče, aby svými příchody a odchody respektovali provoz školy a režim dětí.


 


Provoz MŠ lze přerušit nebo omezit zpravidla v měsících prosinec, červenec a srpen. Informace o přerušení nebo omezení provozu zveřejní rodiči nebo zákonnému zástupci ředitelka školy nejméně 2 měsíce předem na obvyklém místě – tj. na nástěnkách v šatnách dětí a na internetových stránkách MŠ.


 


Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.


 


Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, průjem, příznaky na kůži, mandlích, spojivkách, výskytu vši) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.


 


5.2. Scházení a rozcházení dětí


 


Provoz jednotlivých tříd: 


Berušky                   Po –          6.30  -  15.30 hodin   


Koťátka                  Po -           7.15  -  16.30 hodin


Motýlci                    Po  -          7.15  -  16.00 hodin


Děti se scházejí od 6.30 hod. ve třídě Berušek. Děti ze třídy Koťátek a  třídy Motýlků si převedou učitelky po zahájení provozu do své třídy. Po skončení provozu ve třídě Motýlků a Berušek  budou všechny děti ve  třídě Koťátek, kde je ukončen provoz školy. O případných provozních změnách budou rodiče řádně informováni.


 


5.3. Předávání dětí


 


Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předávání dětí nezletilým sourozencům a jiným osobám je možné po uzavření dohody (zmocnění). Dohoda je písemného provedení a má platnost jeden školní rok. Cizím osobám vydáváme děti jen proti písemnému potvrzení rodičů.


 


5.4. Omlouvání nepřítomnosti dětí


 


Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky, e-mailem nebo osobně mateřské škole.


 


Pokud je předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole delší než jeden měsíc, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném časovém předstihu s učitelkou na třídě a ta s ředitelkou mateřské školy.  Zákonný zástupce omluví dítě  písemnou formou.


 


Pokud není nepřítomnost známa, omlouvají zákonní zástupci nepřítomnost dítěte neprodleně. Omluvit dítě mohou ústně nebo telefonicky.


 


V oprávněných případech (po prodělání infekčního onemocnění nebo v případě, že po nástupu do MŠ po nemoci, dítě jeví nadále známky akutního onemocnění) může mateřská škola vyžadovat doložení lékařského potvrzení – že je dítě zdrávo a může nastoupit do mateřské školy.


 


5.5. Režim dne v mateřské škole


 


Nastavená organizace zajišťuje celodenní provoz všech tříd. Pedagogičtí pracovníci mají rozvrženu přímou práci s dětmi, tak, aby se co nejvíce překrývali a to zejména při pobytu venku. Ke spojování tříd dochází ojediněle a při mimořádných situacích (ranní scházení a rozcházení dětí, absence učitelek, prázdninový provoz atd.).  Je respektován stanovený počet dětí ve třídě.


 


Režim dne:


 


  6.30 - 8.30 hod.         - příchod dětí do MŠ


                                      hry, skupinové a individuální činnosti


  8.45 - 9.00 hod.         - komunikační (ranní) kruh


                                      pohybové aktivity


  9.00  - 9.15 hod.        - ranní svačina


  9.15 -  9.50 hod.        - zájmové činnosti a činnosti řízené učitelkou


  9.50 - 11.45 hod.       - příprava na pobyt venku a pobyt venku


12.00 - 12.20 hod.       - oběd


12.20 - 12.30 hod.       - odchod dětí po obědě domů


12.30 - 14.10 hod.       - příprava na odpolední klid, odpolední klid, klidové činnosti


14.30 - 15.00 hod.       - odpolední svačina


15.00 - 16.30 hod.       - hry, individuální činnosti, rozcházení dětí


 


 


Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.


 


Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.


 


Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí,  pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno.  V období adaptace umožňujme upravit délku pobytu dítěte v MŠ.


 


Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.


 


Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.


 


Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.


 


Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.


 


Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou písemně sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústní sdělením pedagogickým pracovníkem.


 


Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.


Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.


 


V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, vyžádá si MŠ souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro dítě jehož zákonný zástupce nesouhlasí s jeho účastí, zajistí po dobu akce dohled pracovníka školy.


 


5.6 Organizace stravování dětí


 


Mateřská škola dováží stravu ze školní kuchyně MŠ DUHA Kachlíkova 21. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.


 


Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.


 


Platby za stravné:


Děti přijaté na pravidelnou celodenní docházku:  730,- Kč měsíčně


                    


Děti s odkladem školní docházky mají podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování:  830,- Kč měsíčně.


 


Platby jsou zálohové a jsou splatné do 15. dne v měsíci na číslo účtu:


135818133/0300              konst. symbol 0308                   var. symbol – osobní číslo dítěte


 


Platba je zálohová, bude vyúčtována 2x do roka ( k 31.12. a 30.6.). Přeplatky stravného nad 500,- Kč budou vráceny rodičům na bankovní účet, přeplatky do 500,- Kč zůstávají jako záloha na další období.


Přihlašování a odhlašování dětí je nutné den předem do 12.30 hodin a to telefonicky na tel. číslo 546224170 nebo písemně u vchodu do mateřské školy.Přihlásit nebo odhlásit stravu lze stejným způsobem také v pondělí do 8.00 hodin


Při onemocnění dítěte je možné si první den nepřítomnosti vyzvednout přihlášenou stravu do jídlonosiče od 11.30 do 11.45 hod.Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.Neodhlášené obědy propadají


 


Platby za stravování dítěte v mateřské škole jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).


 


Podávání svačin: 9.00 – 09.15 hod., 14:15 – 14:30 hod.


Podávání obědů: 11.45 – 12.15 hod.


 


6. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


 


Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. Děti mohou být do MŠ přijímány na uvolněná místa i v průběhu školního roku.


 


Ředitel školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení.


 


Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek na adrese: www.zapisdoms.brno.cz


O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.


 


Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky).


 


Předškolní vzdělávání je povinné pro děti , které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.


 


Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. S výjimkou dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.


 


K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.


 


Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.


 


Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.


 


6.1 Povinné předškolní vzdělávání


 


Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.


Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.


 


Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole: Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23. Pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.


 


Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání od 8.30 hod. do 12.30 hod.


 


Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.


Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.


 


Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.


 


Omlouvání nepřítomnosti dítěte


 


Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.


 


Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.


 


Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.


Oznámení nepřítomnosti je možné provést:


a) telefonicky


b) písemně třídnímu učiteli do sešitu v šatně dětí


 


Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.


 


Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván osobně nebo doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.


 


Individuální vzdělávání dítěte


 


Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.


 


Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.


 


 


Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:


- způsob ověření


- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4 měsíce od začátku školního roku).


 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,


b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,


c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.


Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být vzděláváno.


 


Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.


Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření .


 


Ukončení individuálního vzdělávání dítěte


 


Pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat.


Individuální vzdělávání v průběhu roku – nastane nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelství školy.


 


6.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními


 


Podpůrná opatření prvního stupně


Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).


Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.


 


Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte.


 


Podpůrná opatření druhého až pátého stupně


Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a  informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.


 


Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.


 


Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.


 


Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce,  pouze se s rodičem záležitost projedná .


 


Vzdělávání dětí nadaných


Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.


 


Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.


 


6.3 Ukončení docházky dítěte do MŠ


 


Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:


 


Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.


 


Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.


 


Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).


 


Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.


 


6.4 Evidence dítěte (školní matrika)


 


Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte, formulář Zmocnění k odvádění dítěte a Přihlášku ke stravování.


 


Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


 


 


 


7. Přerušení nebo omezení provozu MŠ


 


Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.


 


Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.


 


8. Platby v MŠ


 


Úplata za předškolní vzdělávání


Je stanovena vnitřní směrnicí „ Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání“. Aktuální výše úplaty na daný školní rok je sdělena zákonným zástupcům nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku nebo při přijetí dítěte.


 


Způsob platby


Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).


 


Platby probíhají  bezhotovostním převodem na číslo účtu mateřské školy.


 


Výše úplaty: dítě přijaté na pravidelnou celodenní docházku                            500,- Kč měsíčně


                   


Platby jsou splatné do 15. dne v měsíci na číslo účtu:


        209986384/0300             konst. symbol 0308                  var. symbol – osobní číslo dítěte


 


Od plateb školného jsou osvobozeny děti, které plní povinné předškolní vzdělávání včetně dětí odloženou školní docházkou a děti s se speciálními vzdělávacími potřebami 2. a vyššího stupně.


 


V měsíci, ve kterém bude provoz MŠ přerušen, bude sníženo školné – podle délky provozu MŠ.  V měsíci červenci a srpnu se povinnost uhradit školné vztahuje i na děti, které školné v příslušném roce platí, ale provoz nevyužívají.  Při uzavření provozu na celý měsíc – se školné neplatí.


 


9. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí


 


9.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání


 


Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník a to od doby, kdy převezme dítě od  zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.


 


K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.


 


 


Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.


 


Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena elektrickým zámkem.


 


Rodiče a osoby uvedené ve zmocnění k vyzvedávání dítěte jsou povinni po zazvonění na třídu zřetelně hlásit  příjmení dítěte a teprve poté budou vpuštěny do budovy. Uvedené platí při příchodu i odchodu. Rodiče jsou povinni zavřít za sebou dveře!!!


 


Žádáme rodiče, aby přiváděli děti do 8.30hod. Pozdějšími příchody je narušován program dětí.


 


Od    8.30hod. bude uzamčen vstup ze šatny dětí do třídy.


 


Při pobytu na školní zahradě je branka zavřena a zajištěna horní závorou.


 


Cizím osobám je zakázáno otevírání dveří domácím telefonem.  Po ohlášení vyčkají na příchod zaměstnance školy, který osobně záležitost vyřídí. Cizí osoby nemají povolen volný pohyb po budově školy, vždy budou doprovázeny některým ze zaměstnanců školy.


 


Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.


 


Pokud rodič využívá adaptační program, vždy se předem domluví s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.


 


Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy nebo učitelky – např. na pozvání (schůzky pro rodiče, akce školy)


Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze dítě zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, zánět spojivek  – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží. Zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, učitelky a ostatní zaměstnance školy.


 


V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli nebo proti rýmě apod.


 


Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!


 


Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned škole (neštovice, žloutenka, mononukleóza…)


 


Při náhlém onemocnění dítě v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte z MŠ.


 


Do areálu školy je zakázáno vodit psy.


 


Rodiče jsou povinni respektovat dopravní značku Zákaz vjezdu  a nevjíždět ani neparkovat v areálu školy. Povolení k vjezdu vydává písemnou formou ředitelka školy pouze na základě vážného zdůvodnění nebo osobě, která přiváží do MŠ objemný materiál. Vjíždění a parkování v areálu školy v ranních a odpoledních hodinách při přivádění a odvádění dětí vážně ohrožuje jejich bezpečnost a zdraví.


 


V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření.


 


9.2 První pomoc a ošetření


 


Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.


 


Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.


 


Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.


 


V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled.


 


Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.


 


Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.


 


Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.


 


Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.


 


Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.


 


Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.


 


Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.


 


9.3 Pobyt dětí v přírodě


 


Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.


 


Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).


 


9.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity


 


Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost


pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí


 


9.5 Pracovní a výtvarné činnosti


 


Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).


 


10. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.


 


Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.


 


V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.


 


Děti jsou pedagogickými pracovníky v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými


 


Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.


 


11. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí


 


Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.


 


12. Závěrečná ustanovení


Školní řád platí do odvolání.


 


Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 31.8.2017


 


Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.


 


Školní řád nabývá účinnosti 4.9.2017


 


Informace o dětech /např.rodná čísla/ jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy. Podpisem školního řádu dávají rodiče /dle zákona o ochraně osobních údajů/ souhlas k pořizování zvukových a obrazových záznamů pouze pro potřeby MŠ tzn. pro prezentaci školy, diagnostiku dítěte apod. Škola se zavazuje pořizovat a uchovávat údaje tak, aby nezpůsobila narušení ochrany každého občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromí.


 


Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě.


 


 


 


V Brně dne :    8.8.2017                                                                 Blanka Pelikánová, řed,. školy


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut