Jump to Navigation

Školní řád

Mateřská škola  SLUNÍČKO, Brno,  Štouračova 23,

příspěvková organizace

 

Školní řád mateřské školy

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

1. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

2. Zápis a přijímání dětí

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá jednou ročně. Přesný termín a způsob přihlašování dětí bude zveřejněn po dohodě se zřizovatelem školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení.

V průběhu roku se přijímají děti pouze na uvolněná místa.

 

3.  Ukončení docházky do MŠ

Ukončení docházky dítěte do MŠ oznámí rodiče písemně ředitelce školy.

Na základě § 35 odstavce 1/a,b,c,d zákona 561/2004 může ředitelka po předchozím písemním upozornění ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže:

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy (neplacení školného nebo stravného v termínu, pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ)

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

 

4. Platby v mateřské škole

Všechny platby spojené s pobytem dětí v MŠ se provádí trvalým příkazem k úhradě z bankovního účtu.

 

4.1. Školné :  děti přijaté na pravidelnou celodenní docházku                            440,- Kč měsíčně

Platby jsou splatné do 15. dne v měsíci na číslo účtu:

              209986384/0300             konst. symbol 0308                  var. symbol – osobní číslo dítěte

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou děti 3. ročníku předškolního vzdělávání  (ty, které v příslušném školním roce dovrší 6 let) od školného osvobozeny. Děti s odloženou školní docházkou dle zákona č. 472/2011 sb. hradí úplatu za předškolní vzdělávání, jelikož v předcházejícím školním roce dítě 1 rok bezúplatného vzdělávání již vyčerpalo.

 

4.2 Stravné: děti přijaté na pravidelnou celodenní docházku:                           700,- Kč měsíčně

                     děti s odkladem školní docházky mají podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování

                         zálohu na stravné ve výši                                                          800,- Kč měsíčně.

Platby jsou splatné do 15. dne v měsíci na číslo účtu:

               135818133/0300              konst. symbol 0308                   var. symbol – osobní číslo dítěte

 

Platba je zálohová, bude vyúčtována 2x do roka ( k 31.12. a 30.6.). Přeplatky stravného nad 500,- Kč budou vráceny rodičům na bankovní účet, přeplatky do 500,- Kč zůstávají jako záloha na další období.

Přihlašování a odhlašování dětí je nutné den předem do 12.30 hodin a to telefonicky na tel. číslo 546224170 nebo písemně u vchodu do mateřské školy. Při onemocnění dítěte je možné si první den nepřítomnosti vyzvednout přihlášenou stravu do jídlonosiče od 11.30 do 11.45 hod.

Platby za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

5. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

V pracovní dny od 6.30 do 16.30 hodin.

Délka pobytu dětí v mateřské škole je individuální tak, aby odpovídala potřebám rodičů a duševní hygieně dítěte.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Provoz školy je ukončen v 16.30 hodin.Prosíme rodiče, aby svými příchody a odchody respektovali provoz školy a režim dětí.

Provoz MŠ lze přerušit nebo omezit zpravidla v měsících prosinec, červenec a srpen. Informace o přerušení nebo omezení provozu zveřejní rodiči nebo zákonnému zástupci ředitelka školy nejméně 2 měsíce předem na obvyklém místě – tj. na nástěnkách v šatnách dětí a na internetových stránkách MŠ.

 

5.1. Scházení a rozcházení dětí

Provoz jednotlivých tříd: 

Berušky                   Po –  Pá        6.30  -  15.30 hodin   

Koťátka                  Po -   Pá        7.15  -  16.30 hodin

Motýlci                    Po  -  Pá        7.30  -  16.00 hodin

 

Děti se scházejí od 6.30 hod. ve třídě Berušek. Děti ze třídy Koťátek a  třídy Motýlků si převedou učitelky po zahájení provozu do své třídy. Po skončení provozu ve třídě Motýlků a Berušek  budou všechny děti ve  třídě Koťátek, kde je ukončen provoz školy. O případných provozních změnách budou rodiče řádně informováni.

Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, průjem, příznaky na kůži, mandlích, spojivkách, vši) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

5.2. Předávání dětí

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předávání dětí nezletilým sourozencům a jiným osobám je možné po uzavření dohody (zmocnění). Dohoda je písemného provedení a má platnost jeden školní rok. Cizím osobám vydáváme děti jen proti písemnému potvrzení rodičů.

 

5.3. Omlouvání nepřítomnosti dětí

Absenci rodič oznámí učitelce, současně je povinen telefonicky nebo písemně odhlásit dítě ze stravování. Pokud tak rodič neučiní, je povinen stravu zaplatit. Dlouhodobou absenci (delší než jeden měsíc) oznámí rodič učitelce písemně.

 

5.4. Režim dne v mateřské škole

Od 6.30 do 10.00 hod. probíhají hry a dopolední aktivity dětí. V době od 8.45 do 9.15 hod. se podává dopolední svačina. Po hrách a aktivitách následuje příprava na pobyt venku a vlastní pobyt venku, jeho délka je v kompetenci učitelky, která zohledňuje povětrnostní podmínky a vhodnost oblečení dětí. V případě příznivého počasí trvá zpravidla 2 hodiny.

V době od 12.00 do 12.30 hod. děti obědvají. Rodiče si mohou vyzvednout dítě z MŠ po obědě v době od 12,20 do 12.30 hod. Po obědě děti odpočívají. Délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí. Do ukončení provozu následují spontánní hry a zájmové činnosti dětí. Od 14.30 do 15.00 hod. se podává odpolední svačina.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

 

6. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

6.1. Práva dítěte

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

 

6.2. Povinnosti dítěte

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

Dítě má povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, s nimiž byli seznámeni.

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

6.3.Zákonní zástupci mají právo:

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

6.4.Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy.

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

Zákonný zástupce dítěte má povinnost osobně předávat dítě pedagogickému pracovníkovi, nenechávat děti v šatnách samotné, vždy dohlédnout na to, že dítě do třídy vstoupilo a navázalo s učitelkou kontakt.

Zákonný zástupce má povinnost včas vyzvedávat dítě. Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu je považováno za porušování školního řádu.  V případě, že dítě nebude vyzvednuto včas bude škola telefonicky kontaktovat zákonného zástupce. Pokud nebude v daném okamžiku dostupný, kontaktuje osobu pověřenou k vyzvedávání dítěte. Při neúspěchu škola kontaktuje orgán sociálně- právní ochrany dítěte (OSPOD)

Zákonný zástupce má povinnost omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ.

 

7. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

8. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dět

Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena elektrickým zámkem.

Rodiče a osoby uvedené ve zmocnění k vyzvedávání dítěte jsou povinni po zazvonění na třídu zřetelně hlásit  příjmení dítěte a teprve poté budou vpuštěny do budovy. Uvedené platí při příchodu i odchodu. Rodiče jsou povinni zavřít za sebou dveře!!!

Žádáme rodiče, aby přiváděli děti do 8.30hod. Pozdějšími příchody je narušován program dětí.

Od    8.30hod. bude uzamčen vstup ze šatny dětí do třídy.

Při pobytu na školní zahradě je branka zavřena a zajištěna horní závorou.

Cizím osobám je zakázáno otevírání dveří domácím telefonem.  Po ohlášení vyčkají na příchod zaměstnance školy, který osobně záležitost vyřídí. Cizí osoby nemají povolen volný pohyb po budově školy, vždy budou doprovázeny některým ze zaměstnanců školy.

Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

Pokud rodič využívá adaptační program, vždy se předem domluví s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.

Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy nebo učitelky – např. na pozvání (schůzky pro rodiče, akce školy)

Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců.

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce a do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze dítě zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, zánět spojivek  – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží. Zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, učitelky a ostatní zaměstnance školy.

V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli nebo proti rýmě apod.

Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned škole (neštovice, žloutenka, mononukleóza…)

Při náhlém onemocnění dítě v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte z MŠ.

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti a při činnostech souvisejících od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich

Školním úrazem se rozumí úraz, který se stane dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud tyto podmínky nevyhovují,  nevychází s dětmi ven.

Do areálu školy je zakázáno vodit psy.

Rodiče jsou povinni respektovat dopravní značku Zákaz vjezdu  a nevjíždět ani neparkovat v areálu školy. Povolení k vjezdu vydává písemnou formou ředitelka školy pouze na základě vážného zdůvodnění nebo osobě, která přiváží do MŠ objemný materiál. Vjíždění a parkování v areálu školy v ranních a odpoledních hodinách při přivádění a odvádění dětí vážně ohrožuje jejich bezpečnost a zdraví.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření.

 

9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškození bude záležitost projednána s rodiči a požadována oprava nebo náhrada škody. O zacházení s hračkami, pomůckami i běžným zařízením jsou děti poučeny a jsou vyvozena pravidla pro jejich správné užívání.

 

10. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je ve škole zajištěna prostřednictvím vyvozených pravidel společného soužití dětí. V případě jakéhokoliv podezření na uvedené projevy nesnášenlivosti je povinností každého pracovníka školy na tuto skutečnost upozornit ředitele školy.

Prevence sociálně patologických jevů u dětí je začleněna do školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zaměřena na vytvoření základů pro pozdější předcházení rizikovým jevům v chování (záškoláctví, šikana, užívání návykových látek…)

Poskytování vhodných informací dětem prostřednictvím témat Školního vzdělávacího programu (Já a moji kamarádi, Zdraví a já, Sportujeme pro zdraví, Brzy půjdu do školy atd.)

Vytvoření základů pro pozdější volnočasové aktivity na ZŠ i mimoškolní činnosti (zájmové kroužky, plavání, sportování se Sportíkem)

Aktivní sociální učení, rozvoj kamarádství, smysl pro povinnost, úcta k dospělým…

Učit děti se k sobě správně chovat se vstřícností a empatií, v případě potřeby být ochotný pomoci.

Podporovat zájem o poznávání nových vědomostí, získávat životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků.

Respektování individuálních potřeb a zájmů, umožnit jejich rozvoj.

 

 

11. Ostatní

Pro pobyt v mateřské škole oblékejte děti tak, aby se mohly samy obsloužit. Na pobyt venku připravte dětem vhodný oděv, který jim nebude bránit v pohybu a především vybavte děti bezpečnou obuví (nevhodné jsou různé pantofle a nazouváky). Dbejte na to, aby dítě chodilo do MŠ čisté a upravené. Pro snadnou záměnu oblečení doporučujeme věci podepsat.

Rodiče odpovídají za to, co mají děti ve svých šatních skříňkách, pedagogické pracovnice nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky…). Nedávejte dětem do MŠ cenné předměty – řetízky, ani hračky.

Informace o dětech (např. rodná čísla) jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy. Podpisem školního řádu dávají rodiče (dle zákona o ochraně osobních údajů) souhlas k pořizování zvukových a obrazových záznamů pouze pro potřeby MŠ tzn. pro reprezentaci školy, diagnostiku dítěte apod. Škola se zavazuje pořizovat a uchovávat údaje tak, aby nezpůsobila narušení ochrany každého občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromí.

 

Rodiče svým podpisem na jmenném seznamu stvrzují, že byli se školním řádem Mateřské školy SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23 seznámeni.

 

                                                       Příjemný školní rok Vám přeje

 

V Brně dne  24.8.2016                                                                          Blanka Pelikánová, ředitelka školy

 

Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 30.8.2016.

Účinnosti nabývá 1.9.2016 a je platný po celý školní rok 2016/2017.

 

 

 

čj. MŠSLU/SM 2/2016

 Main menu 2

by Dr. Radut